За Нас
PV Системи
СП и Конструк.
Ветерни Турбини
Инверт. и УПС
Контролери
Батерии
Фотографии
Обновлива ен.
Контакт
e-mail me


ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

 

 
Наша цел е да дизајнираме најефикасни системи и натој начин да постигнеме надоброто можно враќање на инвестицијата.
КАКО? - Со користење на само производи од највисок квалитет со атрактивни цени и ефикасен дизајн, па според тоа добиваме најдобар сооднос ЦЕНА - КВАЛИТЕТ - СИГУРНОСТ.
За вашата инвестиција, ние ќе дизајнираме најефикасна опција за инсталирање и конектирање на панелите, земајќи го во обзир достапниот простор, техничките детали и ориентацијата на теренот или објектот.


ЗОШТО ДА ИНВЕСТИРАТЕ ВО ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА (ОИЕ)

 

Оваа гранка на индустрија е една од набрзо растечките сектори од Европската економија.
Со оглед на ова,  веќе е на пат нов правец за развој на извори на обновлива енергија во Европа, овозможувајќи остар пораст во делот од алтернативна и обновливи извори на енергија со цел да се пресретне домашната и индустријската побарувачка на енергија.


ЗОШТО ТРЕБА ДА ИНВЕСТИРАМЕ ВО ОИЕ - ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ

 

1. Гарантирани преферцијални стапки за купување на произведената струја. 
2. Висока куповна цена на произведената струја споредено со цената на струјата во индустријска и домашна употреба и регуларни исплати на време. 
3. Гарантирано обезбедување на зелени сертификати за период од 15 години за фотоволтаични централи. Гарантирано со закон и договорниот пазар и цени за зелена енергија. 
4. Гарантиран долг живот за објектите и соларните панели - до 30 години. 
5. Брзо враќање на инвестицијата - 5 до 7 години 
6. Одлична профитабилност од инвестираните средства - 15 до 18 % годишно. 
7. Профитабилност при сервисирање на кредит. 
8. Предвидлив месечен приход. 
9. Многу низок трошок за одржување (за фотоволтаични панели). 
10. Целосно автоматски режим. 
11. Далечински мониторинг на состојба, енергетско производство и мобилни аларми за недоследности. 
12. Брза изградба и вклучување во преносната мрежа. Нагорна линија на сервисирање на кредит. 
13. Исклучително долг гарантен рок на објектите и PV панелите. 
14. Опции за надградба. 
15. Различни можности за монтажа - на земја, покриви, фасади (дозволено од локалниот закон).


1Map+of+the+european+electricity+potential.png

ПРЕДНОСТ НА ФОТОВОЛТАИЧНИТЕ СИСТЕМИ ВО СПОРЕДБА СО ДРУГИ ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ

 

1. Најбрзо враќање на инвестицијата во споредба со другите ОИЕ. 
2. Најдолго гарантирани преференцијални стапки за купување. 
3. Најдолготрајна работа на изворот на енергија - сонцето е подобро од ветер, вода, биомаса, итн 
4. Минимална цена за производство, опрема и одржување. 
5. Долг работен век на системот (во зависност од видот, обично над 25 години). 
6. Не е потребно Оперативно одржување. 
7. Фотоволтаични системи може да се сместат на фасадите и покривите на зградите и на земјата.


ФАЗИ НА ГРАДЕЊЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ И ДРУГИ ОИЕ

 

Одредување на местото за поставување. Проверка на можноста за приклучување во преносната мрежа. Дизајн. Одобрение за градење. Изградбата на фабриката. Поврзување на фотоволтаична централа со мрежата на соодветните дистрибутивни компании. Пуштање во работа. Склучување на договори со дистрибутерите.


ПРЕДНОСТИ НА ОИЕ

 

- Тие се: рационално користење на бесплатна енергија од природата и сонцето. 
- Тие се сметаат за решавање на нашите проблеми на животната средина и профитабилна инвестиција. 
- Користа од ОИЕ и за индустријата и животната средина е голема - нови извори на енергија се овозможени и негативното влијание на фосилните горива се намалува. Оваа индустриска гранка е една од најбрзо растечки сектори на европската економија. Во овој поглед, веќе е во тек нова насока за развој на обновливите извори на енергија во Европа, нагло зголемување на учеството на алтернативни и обновливи извори на енергија за да се исполнат индустриските и домашните енергетски потреби

     First        Prev     Next        Last